ja_mageia

Обчислюємо відпускні
alt
 
Згідно Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996р. № 504/96-ВР усі громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з  підприємствами,  установами,  організаціями незалежно від  форм власності, виду діяльності та галузевої  належності,  а також працюють за  трудовим  договором  у  фізичної особи мають право на відпустки.
 
 
   
 Законом України «Про відпустки» встановлено такі види відпусток:
 1) щорічні відпустки:
     основна відпустка;
     додаткова відпустка  за  роботу  із  шкідливими  та   важкими умовами праці;
     додаткова відпустка  за  особливий  характер  праці;
     інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;
     2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням;
     3) творча відпустка;
     3-1)  відпустка  для підготовки та участі в змаганнях;
     4) соціальні відпустки:
     відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;
     відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
     відпустка  у зв'язку з усиновленням дитини; 
     додаткова відпустка  працівникам,  які мають дітей;
     5) відпустки без збереження заробітної плати.
     Також можуть бути інші види відпусток, які установлюються колективним  договором,  угодою  чи  трудовим договором.
 
Розрахунок суми відпускних
 
Нарахування відпускних провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка, на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.
 
 
Виплати, які включаються при розрахунку відпускних
 
-   основна заробітна плата;
-   доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками – почасовиками; високі досягнення в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років та інші);
-  виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;
-  винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо.
- виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження тощо);
- допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.
 
    Усі виплати включаються в розрахунок середньої заробітної плати у тому розмірі, в якому вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.
     Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.
     Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці, включаються в заробіток в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.
     У разі коли число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.
   Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.
 
Виплати, які не враховуються при розрахунку відпускних
 
-   виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов'язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);
-  одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);
-  компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);
-   премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);
-   грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;
-   пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;
-   літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;
- вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;
-   дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;
-   виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;
- вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;
 - заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);
 -  суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
 -  доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;
 -  компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.
 
     При обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці, крім перелічених вище виплат, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.
 
      В інших випадках, коли нарахування проводяться виходячи із середньої заробітної плати, працівник не мав заробітку, не з вини працівника, розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.
 
 
Святкові та неробочі дні при визначенні кількості днів відпустки
 
Відповідно до ст.73 КЗпП до святкових та неробочих днів відносяться:
1 січня - Новий рік
7 січня - Різдво Христове
8 березня - Міжнародний жіночий день
1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих
9 травня - День Перемоги
28 червня - День Конституції України
24 серпня - День незалежності України.
один день (неділя) - Пасха (Великдень)
один день (неділя) - Трійця.
 
 

Підпишіться на актуальні новини для бухгалтерів від Вектор Аудиту Ваше Ім'я Ваш еМейл