ja_mageia

Главная Статті, документи Статті, огляди Амортизація основних засобів. Податковий облік.
Вконтакте FACEBOOK Вконтакте Вконтакте
Амортизація основних засобів. Податковий облік.
28.03.13 11:50

alt

У процесі використання об’єктів основних засобів економічні вигоди, втілені в них, споживаються підприємством, внаслідок чого зменшується залишкова вартість основних засобів, що відображається шляхом нарахування амортизації. Відповідно до ст. 14.1.138 Податкового кодексу України: основні засоби –   матеріальні активи, крім 
вартості землі,  незавершених капітальних інвестицій,автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів,  вартість яких не  перевищує  2500  гривень, невиробничих основних  засобів  і  нематеріальних  активів.

 

За яких умов  матеріальні активи відносяться до складу ОЗ?

- призначаються платником податку для використання  у  господарській діяльності платника податку; 
- вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним  зносом;
- очікуваний  строк корисного використання (експлуатації) яких з дати  введення  в  експлуатацію  становить  понад  один  рік  (або операційний цикл, якщо він довший за рік).
 
Що підлягає амортизації?
 
Відповідно до ст. 144.1. ПКУ амортизації підлягають:
     витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів та   довгострокових   біологічних   активів   для використання  в господарській діяльності ( відповідно до ст. 14.1.36. ПКУ господарська   діяльність  -  діяльність  особи,  що пов'язана  з  виробництвом  (виготовленням)   та/або   реалізацією товарів,   виконанням   робіт,   наданням  послуг,  спрямована  на отримання доходу і  проводиться  такою  особою  самостійно  та/або через  свої  відокремлені підрозділи,  а також через будь-яку іншу особу,  що діє на користь  першої  особи,  зокрема  за  договорами комісії, доручення та агентськими договорами;);
 
     витрати   на  самостійне  виготовлення  (створення)  основних засобів,   нематеріальних   активів,   вирощування  довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності, в тому  числі  витрати  на  оплату заробітної плати працівникам, які були  зайняті  на  виготовленні  (створенні)  основних  засобів та нематеріальних  активів;
 
     витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших   видів  поліпшення  основних  засобів,  що  перевищують  10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного року;
 
     витрати на   капітальне  поліпшення  землі, не пов'язане з будівництвом, а саме іригацію, осушення та інше подібне капітальне поліпшення землі;
 
     капітальні інвестиції,  отримані платником податку з бюджету, у  вигляді цільового фінансування на придбання (створення) об'єкта інвестування  (основного  засобу, нематеріального активу) за умови визнання  доходів  пропорційно  сумі  нарахованої  амортизації  по такому  об'єкту  відповідно  до  положень підпункту 137.2.1 пункту 137.2 статті 137 цього Кодексу;
 
     сума переоцінки   вартості   основних   засобів,   проведеної відповідно до статті 146 цього Кодексу;
 
     вартість безоплатно   отриманих   об'єктів  енергопостачання, газо- і  теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних  мереж, побудованих  споживачами  на  вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до  вказаних мереж або об'єктів;
 
     вартість   основних   засобів,   безоплатно   отриманих   або виготовлених   чи   споруджених  за  рахунок  коштів  бюджету  або кредитів,  залучених  Кабінетом  Міністрів України чи під гарантії Кабінету  Міністрів  України,  у  разі  виконання  зобов'язань  загарантією  Кабінетом  Міністрів  України;
 
     вартість безоплатно отриманих для експлуатації підприємствами залізничного  транспорту  загального користування основних засобів транспортної   інфраструктури,  що  перебували  на  балансі  інших підприємств;
 
     вартість  основних  засобів,  визначена  на  рівні  звичайної ціни,  отриманих в концесію  відповідно  до  Закону  України  "Про особливості    передачі    в    оренду    чи   концесію   об'єктів централізованого  водо-,  теплопостачання  і  водовідведення,   що перебувають  у  комунальній  власності".
 
Не  підлягають  амортизації та повністю відносяться до складу витрат за звітний період витрати платника податку на (ст. 144.2.ПКУ):
 
     утримання основних засобів, що знаходяться на консервації;
     ліквідацію основних засобів;
   придбання (виготовлення) сценічно-постановочних предметів вартістю до 5 тисяч гривень театрально видовищними підприємствами - платниками податку;
    витрати на  виробництво  національного  фільму  та  придбання майнових прав інтелектуальної власності на національний фільм.
 
Не  підлягають  амортизації  та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування
(ст. 144.3 ПКУ):
 
     витрати бюджетів   на   будівництво   та   утримання   споруд благоустрою   та   житлових   будинків,   придбання  і  збереження бібліотечних і архівних фондів; 
     витрати бюджетів на будівництво  та  утримання  автомобільних доріг загального користування; 
     витрати на  придбання  та  збереження Національного архівного фонду України,  а також  бібліотечного  фонду,  що  формується  та утримується за рахунок бюджетів; 
     вартість гудвілу; 
     витрати на  придбання/самостійне  виготовлення  та ремонт,  а також  на  реконструкцію,   модернізацію   або   інші   поліпшення невиробничих основних засобів.
 

Яку встановлено класифікацію груп ОЗ та інших необоротних активів та як визначити групу до якої відноситься придбаний ОЗ?

Відповідно до ст. 145.1.ПКУ  основні засоби та інші необоротні активи поділяються на такі групи:

група 1 - земельні ділянки (мінімально допустимі строки корисного використання не встановлені);
група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом (мінімально допустимі строки корисного використання - 15 років);      
група 3 – будівлі (мінімально допустимі строки корисного використання - 20 років), споруди (мінімально допустимі строки корисного використання - 15 років), передавальні пристрої (мінімально допустимі строки корисного використання - 10 років);
група 4 - машини та обладнання (мінімально допустимі строки корисного використання - 5 років). З них: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень (мінімально допустимі строки корисного використання - 2 роки);      
група 5 - транспортні засоби (мінімально допустимі строки корисного використання - 5 років);       
група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі) (мінімально допустимі строки корисного використання - 4 роки); 
група 7 – тварини (мінімально допустимі строки корисного використання - 6 років);      
група 8 - багаторічні насадження (мінімально допустимі строки корисного використання - 10 років);      
група 9 - інші основні засоби (мінімально допустимі строки корисного використання – 12 років);      
група 10 - бібліотечні фонди (мінімально допустимі строки корисного використання не встановлені);      
група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи (мінімально допустимі строки корисного використання не встановлені);    група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди (мінімально допустимі строки корисного використання - 5 років);      
група 13 - природні ресурси (мінімально допустимі строки корисного використання не встановлені);      
група 14 - інвентарна тара (мінімально допустимі строки корисного використання – 6 років);      
група 15 - предмети прокату (мінімально допустимі строки корисного використання – 5 років);      
група 16 - довгострокові біологічні активи 7 (мінімально допустимі строки корисного використання – 7 років).
 
Коли починаємо нараховувати амортизацію?

З місяця наступного за місяцем вводу в експлуатацію об’єкта.

Відповідно до ст. 146.2. ПКУ  амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, установленого платником податку, але не менше мінімально допустимого строку, встановленого пунктом 145.1 статті 145  Кодексу, помісячно, починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших видів поліпшення та консервації.

Згідно ст. 145.1.2. ПКУ нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше ніж визначено в пункті 145.1.

Слід зауважити, що згідно з пп. 6 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» для визначення переліку об’єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до п.145.1 ст.145 ПКУ з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III «Податок на прибуток підприємств» ПКУ застосовуються дані інвентаризації, проведеної за станом на 1 квітня 2011 року

Коли припиняємо нараховувати амортизацію?

Згідно ст. 146.15. ПКУ нарахування амортизації окремого об'єкта припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації такого об'єкта основних засобів або передачі його до складу невиробничих необоротних матеріальних активів за рішенням платника податку або суду.

призупиняється на період його виводу з експлуатації(для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації)

Амортизація основних засобів провадиться до досягнення залишкової вартості об'єктом його ліквідаційної вартості.
 
 
Чи потрібно платнику податку на прибуток виводити з експлуатації ОЗ у разі тимчасового припинення господарської діяльності та чи нараховується амортизація на них, якщо виведення з експлуатації не здійснюється?
 
У разі тимчасового припинення господарської діяльності платник податку на прибуток повинен вивести з експлуатації основні засоби та зупинити нарахування амортизації на них. 
Якщо основні засоби не використовуються в господарській діяльності платника податку, то згідно з п. 144.3 ст. 144 ПКУ вони є невиробничими основними засобами (необоротні матеріальні активи), витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також реконструкцію, модернізацію або інше поліпшення, яких не підлягають амортизації.
 
Як визначається ліквідаційна вартість?

Ліквідаційна вартість визначається платником податку самостійно.

Ліквідаційна вартість – це сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).

 
Чи може ліквідаційна вартість дорівнювати «о»?
Так, може.
 
Як визначається строк корисного використання з метою амортизації?

Визначається підприємством самостійно та зазначається в наказі по підприємству та застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 1 квітня 2011 року.

Згідно ст. 145.1.3. ПКУ при визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати:
очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;
фізичний та моральний знос, що передбачається;
правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.
 
Чи можна переглядати строк корисного використання?
Так, можна.
Згідно ст. 145.1.4. ПКУ строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання, але він не може бути меншим, ніж визначено в пункті 145.1 цієї статті.

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання (крім виробничого методу нарахування амортизації).

 

Чи може платник податку при нарахуванні амортизації в податковому обліку використовувати мінімально допустимий строк корисного використання об’єкта, якщо наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності строк корисного використання такого об’єкта встановлено більший?

Нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється наказом по підприємству, та може бути більший але не менший, ніж визначено в пункті 145.1 Податкового кодексу України.

 
Як в податковому обліку відображається амортизація малоцінних необоротних активів?
 
До малоцінних необоротних матеріальних активів належать необоротні матеріальні активи, вартість яких не перевищує 2500 гривень.
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватися за рішенням платника податків у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

Відповідно до ст. 145.1.6 ПКУ "... амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися за рішенням платника податків у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості."
 
Як підприємству обрати метод нарахування амортизації?
Підприємство самостійно обирає метод нарахування амортизації в цілях оподаткування та зазначає його в наказі про облікову політику.
 
Які є методи нарахування амортизації?

Амортизація   основних   засобів   нараховується  із застосуванням таких методів: 
1) прямолінійного,   за   яким   річна    сума    амортизації визначається   діленням  вартості,  яка  амортизується,  на  строк
корисного використання об'єкта основних засобів; 
2) зменшення  залишкової  вартості,  за   яким   річна   сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року  або  первісної  вартості  на  дату  початку нарахування  амортизації та річної норми амортизації.  Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею  та результатом  кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість; 
3) прискореного зменшення залишкової вартості,  за яким річна сума  амортизації  визначається  як  добуток  залишкової  вартості об'єкта  на  початок  звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми  амортизації,  яка обчислюється відповідно до строку корисного використання об'єкта і подвоюється. 
 Метод прискореного     зменшення     залишкової      вартості застосовується   лише  при  нарахуванні  амортизації  до  об'єктів основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби); 
4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як  добуток  вартості,   яка   амортизується,   та   кумулятивного
коефіцієнта.   Кумулятивний   коефіцієнт  розраховується  діленням кількості  років,  що  залишаються  до  кінця   строку   корисного використання  об'єкта  основних засобів,  на суму числа років його корисного використання; 
5) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як  добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт,  послуг)та виробничої ставки  амортизації.  Виробнича  ставка  амортизації обчислюється  діленням вартості,  яка амортизується,  на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів. 
 
Слід зауважити, що амортизація об'єктів груп 9, 12,14, 15  нараховується за прямолінійним або виробничим методами, а на основні  засоби  груп  1  та  13  амортизація  не нараховується.
 
Чи може підприємство нараховувати амортизацію в цілях оподаткування одним методом, а в цілях складання фінансової звітності – іншим?
Так, може. Але це вплине на такий показник як собівартість реалізованої продукції. 
 
Чи можна змінювати метод нарахування амортизації?
Так, можна. Відповідно до ст. 145.1.9. ПКУ нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності, та може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. 
 
Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації. 
Як ведеться облік об’єктів, що підлягають амортизації?
За кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартість ремонту та поліпшення об'єктів основних засобів, отриманих безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду), як окремий об'єкт амортизації. (п. 146.1.)
 
Як визначити вартість, яка амортизується?
Згідно ст. 14.1.19. ПКУ вартість  основних  засобів,  інших  необоротних  та нематеріальних   активів,   яка   амортизується,  -  первісна  або переоцінена  вартість  основних  засобів,  інших  необоротних   та нематеріальних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості та відповідно до ст. 14.1.20. ПКУ вартість    малоцінних    необоротних   матеріальних активів,  яка амортизується,  - первісна або переоцінена  вартість малоцінних необоротних матеріальних активів.
 

Аудитор  Ольга Брегін.

 

Підпишіться на актуальні новини для бухгалтерів від Вектор Аудиту Ваше Ім'я Ваш еМейл